• این شرکت از سال 1393 به عضویت در مجموعه شرکت های سان در آمد. سان گروهی از شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات است که سعی دارد با هم افزای و بهره گیری از توانمندی خود پاسخگوی دامنه وسیعی از نیاز مشتریان این حوزه باشد. این گروه از چهار شرکت تشکیل شده است و در حال حاضر دارای100 نفر پرسنل تمام وقت است و علاوه بر تهران دارای یک دفتر فعال در شهر اصفهان می باشد.

  • این شرکت از سال 1393 به عضویت در مجموعه شرکت های سان در آمد. سان گروهی از شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات است که سعی دارد با هم افزای و بهره گیری از توانمندی خود پاسخگوی دامنه وسیعی از نیاز مشتریان این حوزه باشد. این گروه از چهار شرکت تشکیل شده است و در حال حاضر دارای100 نفر پرسنل تمام وقت است و علاوه بر تهران دارای یک دفتر فعال در شهر اصفهان می باشد.

  • این شرکت از سال 1393 به عضویت در مجموعه شرکت های سان در آمد. سان گروهی از شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات است که سعی دارد با هم افزای و بهره گیری از توانمندی خود پاسخگوی دامنه وسیعی از نیاز مشتریان این حوزه باشد. این گروه از چهار شرکت تشکیل شده است و در حال حاضر دارای100 نفر پرسنل تمام وقت است و علاوه بر تهران دارای یک دفتر فعال در شهر اصفهان می باشد. 

  • این شرکت از سال 1393 به عضویت در مجموعه شرکت های سان در آمد. سان گروهی از شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات است که سعی دارد با هم افزای و بهره گیری از توانمندی خود پاسخگوی دامنه وسیعی از نیاز مشتریان این حوزه باشد. این گروه از چهار شرکت تشکیل شده است و در حال حاضر دارای100 نفر پرسنل تمام وقت است و علاوه بر تهران دارای یک دفتر فعال در شهر اصفهان می باشد.

Welcome to Orchard!

Welcome to Orchard!